Liczba rysi wypuszczonych przez ZTP: 87
Liczba rysi wypuszczonych w ramach Projektu LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE: 4


Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa – oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuję, że w dniu 07.02.2018 r. w wyniku pytań do zamówienia został zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zmianie uległy następujące zapisy umowy:
1. w §2 ust. 4 na: ,,Wykonawca wyda Zamawiającemu bezgotówkową kartę elektroniczną, o której mowa w ust. 3, wystawioną na numer rejestracyjny pojazdu służbowego umożliwiającą zakup paliwa w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy wniosku o wydanie karty. Osobami uprawnionymi do odbioru paliwa są użytkownicy, którym Zamawiający powierzył kartę oraz właściwe kody PIN. Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do wydawania kart nowych lub zamiennych w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na nową kartę. Za wydanie pierwszej karty Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”
2. w §3 ust. 3 na: ,,Sprzedający wystawiał będzie fakturę VAT za pełen okres rozliczeniowy obejmujący należność z tytułu sprzedaży paliwa dokonaną w tym okresie. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”
3. w §3 ust. 7 na: „Jeżeli Zamawiający będzie w terminie płatności wystawionych przez Wykonawcę faktur dysponował środkami z tytułu zaliczki na realizację Projektu, należność zostanie wypłacona niezwłocznie. Jeżeli Zamawiający nie będzie posiadał środków z tytułu zaliczki, płatność zostanie dokonana w terminie 7 dni od otrzymania środków na realizację Projektu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.”
Zmieniony wzór umowy zawarty jest w załączniku ZO_paliwo_zmiana umowy_07022018.
Ponadto pytania wraz z odpowiedziami zostały załączone w drugim pliku – Pytania i wyjaśnienia.

zo_paliwo_zmiana-umowy_07022018.

Pytania i wyjaśnienia

pl_PLPolish