„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie
z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Projekt POIS

„Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu.

Projekt dotyczy przywrócenia rysia na obszarze dawnego bytowania w północno-zachodniej Polsce oraz zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju populacji tego gatunku.
W celu wykorzystania do reintrodukcji osobników rysi nizinnych pochodzących z niewoli, planujemy wykorzystać nową metodę, bazującą na stosowanej w innych projektach metodzie „born-to-be-free”, która powinna zapewnić sukces reintrodukcji. Główną modyfikacją jest stworzenie młodym osobnikom urodzonym w niewoli warunków umożliwiających przystosowanie się do życia na wolności, rozmnożenia ich i wypuszczenie matek z podrośniętymi kociakami.

Rysie hodowane będą w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie – zagrodzie pokazowo-hodowlanej. Hodowla oparta zostanie parach rysi nizinnych z ogrodów zoologicznych, co będzie również promocją rysia i jego reintrodukcji jako atrakcji turystycznej. Reintrodukcja rysi na wcześniej wyznaczonych optymalnych obszarach, z wykorzystaniem osobników z własnej hodowli będzie poprzedzona przygotowaniem młodych osobników w zagrodach adaptacyjnych.

Wszystkie wypuszczane osobniki dorosłe zostaną przed umieszczeniem w zagrodach do wypuszczenia poddane immobilizacji, podczas której założone zostaną obroże GPS.

Cele szczegółowe projektu:
– odtworzenie rozmnażającej się populacji rysia nizinnego w Polsce północno-zachodniej
– zapewnienie trwałej akceptacji społecznej dla odtwarzającej się populacji rysia poprzez zapobieganie konfliktom i rozpowszechnianie informacji
– zapobieganie spadkowi liczebności i różnorodności genetycznej rysia poprzez ochronę korytarzy migracyjnych
– ograniczenie śmiertelności rysi powodowanej przez człowieka

Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków:

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biologii Ssaków PAN jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Polskiej Akademii Nauk. Jest jedną z najstarszych instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk i jedynym instytutem PAN na Podlasiu. Założony w 1952 r. przez prof. Augusta Dehnela, do 2010 roku funkcjonował jako Zakład Badania Ssaków PAN. Długoletnim dyrektorem jednostki był prof. Zdzisław Pucek. Badania prowadzone przez Instytut Biologii Ssaków PAN od początku istnienia jednostki kształtowały rozwój teriologii w Polsce. Badania w zakresie morfologii, taksonomii, systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii i ekologii ssaków prowadzone przez Instytut mają charakter poznawczy, ale znajdują również zastosowanie w ochronie przyrody i zarządzaniu populacjami zwierząt.

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Ośrodek Kultury w Mirosławcu jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie gminy Mirosławiec.
W działalności OK znajduje się: Regionalne Centrum Żubra, Dom Kultury, Muzeum Walk o Wał Pomorski,
biblioteka oraz świetlica.

Ośrodek ten organizuje wiele imprez na terenie miasta m.in. Festiwal Żubra.

Więcej informacji na stronie: http://www.okwm.pl/

Wspierają nas:

WWF Polska

Organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku.
Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości,
w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Główna siedziba znajduje się w Szwajcarii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną
środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym. Działalność skierowana jest na
współfinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości.

Jeronimo Martins Polska S.A.

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki – największej sieci detalicznej w Polsce, mającej (na koniec I połowy 2021 r.) 3154 sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 25 lat.

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Celem działania Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” jest konserwatorska ochrona przyrody – flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Dążą także do doskonalenia przepisów ochrony przyrody i ich skutecznego przestrzegania. Towarzystwo zostało założone w 1993 r. przez grupę biologów. 

Rewilding Oder Delta

Organizacja pożytku społecznego Rewilding Oder Delta powstała w 2019 roku jako niezależne stowarzyszenie z siedzibą w miejscowości Stolpe an der Peene (Niemcy). Delta Odry jest częścią rozległej aktywnej sieci organizacyjnej, której celem jest wdrożenie regionalnych koncepcji rewildingu w całej Europie. Sieć ta opiera się na Fundacji Rewilding Europe, która powstała w 2011 roku w Holandii.Serwis projektów:
10111413 – LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE
POIS.02.04.00-00-0143

LOKALIZACJA

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Jabłonowo 42,
78-650 Mirosławiec

KONTAKT

dzika.zagroda@zubry.org